Cấu hình Tomcat Virtual Host

Nội dung

Cấu hình tomcat để chạy nhiều hơn 1 website với một instance.

tomcat_virtual_host_architecture

Các phần mềm cần thiết

Các bước thực hiện

Bước 1: Mở file server.xml

Bước 2: Thêm nội dung sau vào trong tag Engine

<Host name="{Tên host}" appBase="{Thư mục ROOT của host}"
 unpackWARs="true" autoDeploy="true"></Host>
# Ví dụ
# Tên Host one.com
# Thư mục gốc của Host sẽ là ${TomcatDir}/one
<Host name="one.com" appBase="one"
 unpackWARs="true" autoDeploy="true"></Host>

Bước 3: Save file và restart tomcat

Deploy tomcat using maven

Nội dung

Deploy war file tomcat using maven

Các phần mềm cần thiết

Các thực hiện

Bước 1: Cấu hình Tomcat. Mở file %TOMCAT_PATH%/conf/tomcat-users.xml

sudo nano /opt/tomcat/conf/tomcat-users.xml

Bước 2: Thêm đoạn xml sau vào trong thẻ tomcat-users

<role rolename=”manager-gui” />
<role rolename=”manager-script” />
<user username=”{username}” password=”{password}” roles=”manager-gui,manager-script” />

 

Bước 3: Cấu hình maven. Mở file %MAVEN_PATH%/conf/settings.xml hoặc %MAVEN_PATH%/settings.xml

sudo nano /etc/maven/settings.xml

Bước 4: Thêm đoạn xml sau vào trong thẻ servers

<server>
<id>TomcatServer</id>
<username>{UserName}</username>
<password>{Password}</password>
</server>

 

Bước 5: Thêm đoạn xml sau vào file pom.xml

 <plugin>
<groupId>org.apache.tomcat.maven</groupId>
<artifactId>tomcat7-maven-plugin</artifactId>
<version>2.2</version>
<configuration>
<url>{URL}/text</url>
<server>TomcatServer</server>
<path>/{PATH}</path>
</configuration>
</plugin>

 

Bước 6: Deloy bằng lệnh

 mvn tomcat7:deploy

Cài đặt Tomcat manual

Nội dung

Cài đặt Tomcat trên hệ điều hành linux – ubuntu

Các phần mềm cần thiết

  • Ubuntu
  • JRE hoặc JDK

Các bước cài đặt

Bước 1: Download Tomcat tại đây

Bước 2: Giải nén

tar zxvf apache-tomcat-8.0.15.tar.gz
sudo mv apache-tomcat-8.0.15 /opt/tomcat

Bước 3: Tạo script auto start

sudo nano /etc/init.d/tomcat

Bước 4: Thêm vào /etc/init.d/tomcat nội dung

 #!/bin/bash

### BEGIN INIT INFO
# Provides: tomcat
# Required-Start: $network
# Required-Stop: $network
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: Start/Stop Tomcat server
### END INIT INFO

PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin

start() {
sh /opt/tomcat/bin/startup.sh
}

stop() {
sh /opt/tomcat/bin/shutdown.sh
}

case $1 in
start|stop) $1;;
restart) stop; start;;
*) echo “Run as $0 <start|stop|restart>”; exit 1;;
esac

Bước 5: Set chmod và update service

sudo chmod +x /etc/init.d/tomcat
sudo update-rc.d tomcat defaults

Bước 6: Tạo user để quản lý. Mở file /opt/tomcat/conf/tomcat-users.xml

sudo nano /opt/tomcat/conf/tomcat-users.xml

Bước 7: Thêm đoạn xml sau vào trong thẻ tomcat-users

<role rolename=”manager”/>
<role rolename=”manager-gui”/>
<role rolename=”admin”/>
<role rolename=”admin-gui”/>
<user username=”{USER_NAME}” password=”{PASSWORD}” roles=”admin,admin-gui,manager,manager-gui”/>

 

Bước 8: Restart tomcat

sudo /etc/init.d/tomcat restart

Cài đặt MySQL

Nội dung

Cài đặt MySQL trên hệ điều hành linux – ubuntu

Các phần mềm cần thiết

  • Ubuntu

Các bước cài đặt

Bước 1: Update repository

sudo apt-get update

Bước 2: Install MySQL

sudo apt-get install mysql-server

Bước 3: Cấu hình cho phép kết nối ngoài localhost

# Comment bind-address = 127.0.0.1
sudo nano /etc/mysql/my.cnf

# Restart mysql
/etc/init.d/mysql restart

Bước 4: Cấu hình user

# Đăng nhập vào mysql
mysql -u root -h localhost -p

# Thêm các user
# Không bao gồm các dấu {}
CREATE USER '{User Here}'@'localhost' IDENTIFIED BY '{Password Here}';
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO '{User Here}'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
CREATE USER '{User Here}'@'%' IDENTIFIED BY '{Password Here}';
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO '{User Here}'@'%' WITH GRANT OPTION;

Khắc phục lỗi 404 khi update

Nội dung

Sửa lỗi  Failed to fetch http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/ 404 Not Found bằng cách thay đổi đường dẫn repository trong /etc/apt/sources.list

Các bước thực hiện

Bước 1: Mở file /etc/apt/sources.list 

cubietruck_fix_update_404_error_1

Bước 2:  sửa http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ thành  http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/

cubietruck_fix_update_404_error_2

Bước 3: Update

sudo apt-get update